O festiwalu

Mi?dzynarodowy Festiwal Chórów „GaudeCantem” odb?dzie si? w roku 2020 ju? po raz szesnasty. Historia imprezy jest jednak d?u?sza - si?ga roku 1996. Wtedy w?a?nie „Gaude Cantem” zosta? zorganizowany po raz pierwszy w O?wi?cimiu, jako najwa?niejszy w roku przegl?d zespo?ów ?piewaczych skupionych w Bielskim Oddziale Polskiego Zwi?zku Chórów i Orkiestr. Ta w?a?nie organizacja wraz z Regionalnym O?rodkiem Kultury w Bielsku-Bia?ej to niezmiennie, od pocz?tku po dzie? dzisiejszy, g?ówni organizatorzy Festiwalu. ?wiadectwem pami?ci o tamtych pierwszych latach, a nade wszystko wyrazem szacunku dla Kazimierza Fobera, nie?yj?cego ju? wspó?twórcy przegl?du, wówczas prezesa oddzia?u PZChiO w Bielsku-Bia?ej, jest nadanie imprezie jego imienia. Miejscem trzech pierwszych edycji (1996-1998) by? O?wi?cim. Pó?niej impreza zosta?a przeniesiona do Bielska-Bia?ej i tu pozosta?a ju? na sta?e.

Od 2005 roku, kiedy to po kilku latach przerwy ponownie zacz?to zaprasza? zespo?y zagraniczne, w imprezie wzi??y udzia?  282 chóry z Czech, ?otwy, Macedonii, Niemiec, S?owacji, S?owenii, W?gier, W?och, Rosji, Estonii, Cypru i Polski.

W programie Festiwalu znajduj? si?: warsztaty chóralne, seminarium dla dyrygentów chórów, konkurs chóralny, Przegl?d Chórów Seniora (skierowany do zespo?ów w których sk?adzie min. 30% stanowi? osoby w wieku 60+) oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Bia?ej i miejscowo?ciach powiatu bielskiego, cieszy?skiego i pszczy?skiego.

Organizatorom zale?y na tym, by impreza pomaga?a podnosi? umiej?tno?ci uczestnicz?cym zespo?om i dyrygentom, ale równie?, by by?a okazj? do artystycznej rywalizacji chórów od dzieci?cych do seniora.

Gaude Cantem © 2007-2018, wszelkie prawa zastrzeżone