Festival jurors and lecturers

Festival jurors and lecturers

Jurorzy i wykładowcy Festiwalu/Festival jurors and lecturers 

prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon – dyrygentka, wykładowczyni Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
prowadziła m.in. Chór Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Chór Akademii Muzycznej w Katowicach/ 
ProfTit, DSc, conductor, lecturer at the Academy of Music of Karol Szymanowski in Katowice and Postgraduate Studies in Choral 
Mastery and Voice Emission at the Academy of Music of Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz. Among others, she led The Choir of the 
Institute of Music, Branch of the University of Silesia in Cieszyn and the Choir of the Academy of Music in Katowice 


prof. dr hab. Jan Borowski – dyrygent, chórmistrz, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz 
Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, wykładowca Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, założyciel i kierownik artystyczny Chóru Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego/ 
ProfTit, DSc, conductor, choirmaster, graduate of the Academy of Music of Karol Szymanowski in Katowice and Postgraduate Studies 
in Voice Emission of the Academy of Music of Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz, lecturer at the Academy of Music of Ignacy Jan 
Paderewski in Poznań, founder and artistic director of the Choir of the University of Bielsko-Biała 


prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik – dyrygent, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Instytutu Liturgicznego Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, a także Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pracownik Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i krakowskiej Akademii Muzycznej/ProfTit, DSc, conductor, graduate of the Cracow Academy 
of Music and the Liturgical Institute of the Pontifical Academy of Theology in Cracow, as well as the Voice Emission Studio of the 
Academy of Music in Bydgoszcz, employee of the Pontifical University of John Paul II in Cracow and the Cracow Academy of Music 


prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – dyrygent, chórmistrz, absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej i jej pracownik, przez 
12 lat rektor tej uczelni, były kierownik Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej, inicjator 
powstania Krakowskiego Chóru Kameralnego/ProfTit, DSc, conductor, choirmaster, graduate of the Cracow Academy of Music, its 
employee, rector of this university for 12 years, former director of the Polish Radio and Television Choir in Cracow and the Cracow 
Philharmonic Choir, initiator of the creation of the Cracow Chamber Choir 


dr hab. Ewa Rafałko – chórmistrzyni, dyrygentka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku, 
podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego, Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy, podyplomowych Mistrzowskich Studiów Wokalnych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
w Łodzi; zawodowo związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina Filią w Białymstoku, Zespołem Szkół Muzycznych 
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Policealnym Studium Wokalno- 
Aktorskim „Szkoła Talentów” w Białymstoku/DSc, choirmaster, conductor, graduate of the Fryderyk Chopin University of Music Branch 
in Białystok, postgraduate choir master’s studies, voice emission studies at the Academy of Music of Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz, 
postgraduate Vocal Master Studies at the Academy of Music of Grażyna and Kiejstut Bacewicz in Łódź; professionally associated with 
the Fryderyk Chopin University of Music Branch in Białystok, the Music School Complex of Ignacy Jan Paderewski, the Academy of Music 
of Feliks Nowowiejski in Bydgoszcz and the Post-Secondary Vocal and Acting Studio “School of Talents” in Białystok 


Warsztaty chóralne/Choral workshops 
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, 

dr hab. Ewa Rafałko